Att bo, studera och utöva volontärarbete över internationella gränser, i olika sammanhang med AFS kommer förändra ditt liv, och ge dig upplevelser som du tar med dig för evigt.

Det är därför AFS Interkulturell utbildning är det ledande utbytesprogrammet för studenter, som stöttas av utbildad personal och frivilliga. Sedan 1947 har programmen i AFS:s regi förberett unga människor att bli globala medborgare, förser dem med grundläggande kunskap och de praktiska färdigheter som behövs för att leva i en mångkulturell värld. Våra roliga äventyr är speciellt utformade så att tonåringar kan lära genom nyfikenhet för ett nytt språk och ny kultur.

Slutligen erbjuder AFS livslång tillhörighet i ett nätverk av vänner, andra AFS studenter och medlemmar i sin värdfamilj.

STUDENT_CURRICULUM
vad är AFS Student Learning Journey & Curriculum?

Den toppmoderna AFS Student Learning Journey & Curriculum, hjälper våra studenter att utvecklas på ett bredare plan i sin kulturella resa.

AFS förstår behovet av att ungdomar utvecklar sina tekniska färdigheter och är bekväma med teknik och vetenskap, som används i skolor och på arbetsplatser. Vi vet också att många universitet och arbetsgivare söker studenter och unga vuxna som har en vetskap om världen bortom sina egna samhällen – och är bekväma med att interagera med människor från andra länder och kulturer. Företagen, regeringen, utbildningsväsendet och icke-statliga organisationerna behöver personer som har internationella erfarenheter. Som besitter insikter och kritiska färdigheter som krävs för att hantera de globala utmaningarna som ligger framför oss.

Det ingår exempelvis:  

 • Kritiskt tänkande och problemlösning
 • Kreativitet och nytänkande
 • Samarbete och kommunikation 
 • Utmaningar i vardagen Challenging assumptions.

In addition, AFS helps students:

 • Lära dem att kommunicera interkulturellt och träffa nya vänner i nya kulturer.
 • Bygga deras självförtroende och breddar ditt perspektiv i globala frågor och kulturella skillnader
 • Visa på vikten och nyttan av deras förhållningssätt i kulturella frågor
 • Att se sig själv genom andras ögon.

 

På vilket sätt hjälper AFS student Learning Journey & Curriculum  studenter att anpassa sig till sin nya miljö?

Den innovativa läroplanen använder en rad väl utarbetade verktyg för att engagera studenter, hjälpa dem att bearbeta sina vardagliga erfarenheter och lära av sina reaktioner på nya och ibland svåra situationer.

AFS Learning Journey & Curriculum stöder studenter före, under och efter sin tid utomlands genom exempelvis inspirerande grupparbeten. Studenterna träffas också minst en gång i månaden med en utbildad volontär som använder läroplanen för att göra deras interkulturella erfarenheter mer givande och meningsfulla. Alla dessa sessioner hjälper studenterna att utveckla en djupare uppskattning av kulturella skillnader, och även att på lämpligt sätt hantera sina känslor liksom hur man tillämpar detta lärande senare i livet.

EDUC

De 16 utbildningsmålen inom AFS

Dessa utbildningsmål är strukturen för hela konceptet i AFS Student Learning Journey & Curriculum. Målen är indelade i fyra grupper:

Personliga värderingar och färdigheter: Eleverna uppmanas att pröva sina värderingar och öva på sina nyvunna livserfarenheter för att lösa problem och fatta kloka beslut. De lär sig också hur man använder svåra situationer till värdefulla möjligheter för att växa som människa.  

Kunskap i relationbyggande: AFS studenter blir fullt delaktiga i vardagssituationer och arbetsrelaterade händelser tillsammans med en mängd människor i sin nya miljö. Detta förbättrar deras förmåga att kommunicera och deras språkkunskaper snabbt. Detta lär dem även hur man arbetar mer effektivt i grupp.

Interkulturell kunskap: Erfarenheten av att vara utbytesstudent fördjupar ungdomars insikter i sin hemkultur. Samt deras kunskaper och förmåga att känna uppskattning för värdlandets kultur, både i styrkor och svagheter.

Medvetenhet i globala frågor: Lärandet genom AFS uppmuntrar studenterna att bredda sina perspektiv gällande globala problem och frågor, och hjälper dem att förstå att lösningar ofta måste vara kulturellt anpassade för att lyckas. AFS ger studenterna möjlighet att använda dessa insikter för att hjälpa till att skapa en mer fredlig värld – var de än befinner sig på jorden!

Interkulturellt lärande och övningar på alla nivåer.

hur förbereds våra värdfamiljer för att välkomna en student från ett främmande land och kultur?

AFS Host Family Intercultural Learning Journey, bygger på specifika interkulturellt lärande och stöttas av utbildad personal och volontärer, hjälper familjer att:

 • Utforska och vidga sitt interkulturella medvetenhet och förståelse som enskilda globala medborgare och familj.
 • Bättre kunna stödja studenten i deras integration med en ny kultur, liksom studentens interkulturella pedagogiska erfarenhet som används i AFS Student Learning Journey & Curriculum
 • Dela sin kultur och ha förmågan att uppskatta en ny kultur som studenten har med sig in just deras familj.
Learn More
Hur fortbildas våra volontärer för att stödja studenterna i deras interkulturella resa?

AFS volontärer och personal utbildas inom ett antal relevanta ämnen, exempelvis genom AFS Intercultural Link Learning Program. Ett övergripande nätverk i interkulturellt tränings- och utvärderingsprogram för att förbättra den interkulturella kompetensen hos frivilliga och medarbetare och förbättra vår kompetens. Detta ger dem möjlighet att hjälpa andra att bli mer interkulturellt kompetent.